I MARITI 

Tradizionale  

 

E lu primu maritu c'avìa era ‘nu bonu servu di Diu
lu sicundu chi m'hajiu pigliàtu è ‘nudiavulu scatinatu

E lu terzu maritu era chiàttu, ccu li baffi chi parìa ‘nu gattu
e li surici m'hanu pigliàtu, mò tu vijiu scunsulatu

E lu quartu maritu era viacchjiu, ppi li sordi mi l'ajiu pigliatu,
e ‘na sira si ‘ncapriccia e vozi fari l'innamuratu.

E lu quintu era giuvini e forti, stava sempri davanti alla porta
e li fimmini chi passavanu tutti a cena lu ‘mbitavanu.

E lu sestu mi l'ajiu ‘i truvari e nun sacciu cumu ajiu ‘i fari
ppi lu mundu mi mintu a circari e intantu mi mintu a cantari.